Специалисты

Болдырева Анастасия
Сергеевна

Врач дерматолог, косметолог, хирург, трихолог
Гараева Оксана
Сабировна

Врач дерматолог, косметолог, хирург, трихолог
Тарасова Анастасия Михайловна
Врач дерматолог, косметолог, трихолог
Николайчук Леонид
Игоревич

Врач дерматовенеролог, косметолог